You are here2005 Committee

2005 Committee


2005 Committee

Executive

 1. Ravi Krishna Reddy President
 2. Janardhana Swamy Vice President
 3. Gopala Sridhara Treasurer
 4. Ranganath Bande General Secretary
 5. Veena Gowda Entertainment Secretary

Entertainment

 1. Jyothi Shekar
 2. Latha Ganapathi
 3. Sudhir Nagarkar
 4. Vidya Das
 5. Vinay Hegde

Marketing, Publicity, Food & Sports

 1. Mahesh Nagarajaiah
 2. Manjunath Rajamma
 3. Narayan Sanbhadti
 4. Pradeep Simha
 5. Prakash Muniyappa
 6. Dinesh Thatti
 7. Madhu Gowda
 8. Ramesh Koteswar

Lights/AV/Stage Mgmt

 1. Ananda Sathyanarayana
 2. Jina Dattaraya
 3. Prathima Rao
 4. Vikram Holla
 5. Swarnasetu Magazine
 6. Janardhana Swamy (Chief Editor)
 7. Harihareswara (Advisor)
 8. Aditi Krishnapriyan
 9. Alok Subbarao
 10. Anil Joshi
 11. Krishnapriyan (Advisor)
 12. Poornima Ramaprasad
 13. Prabhu Murthy
 14. Ravi Reddy
 15. Vasudha Hegde

Website

 1. Ravi Shekar

Social Media

Grand Annual Sponsor

Gold Sponsor

Sponsor